• +421 37 6408 673
  • Blok S miestnosť S104
  • Konzultačné hodiny: štvrtok 9:15-10:45
Realizované projekty

APVV-18-0473: Klasifikačný model chybovosti strojového prekladu: krok k objektívnejšiemu hodnoteniu kvality prekladu (2019-2023) (riešiteľ)

APVV-14-0336: Typológia chýb strojového prekladu do slovenčiny ako flektívneho typu jazyka (2015-2018) (riešiteľ)

VEGA 1/0776/18: Optimalizácia obsahu a štruktúry zverejňovaných informácií v rámci Pilieru 3 na základe modelovania ich využívania stakeholdermi komerčnej banky (2018-2020) (riešiteľ)

VEGA 1/0809/18: Model hodnotenia kvality strojového prekladu a typológia chýb (2018-2020) (riešiteľ)

VEGA 1/0559/14: Evalvácia strojového prekladu (2014-2016) (riešiteľ)

VEGA 1/0392/13: Modelovanie správania sa stakeholderov komerčnej banky počas ostatnej finančnej krízy a očakávania bazilejských regulácií v rámci Pilieru 3 – Trhová disciplína (2013-2015) (riešiteľ)

KEGA 029UKF-4/2018: Inovatívne metódy vo výučbe programovania v príprave učiteľov a IT odborníkov (2018-2020) (riešiteľ)

KEGA 036UKF-4/2019: Adaptácia výučbového procesu s využitím senzorických sietí a Internetu vecí (2019-2021) (riešiteľ)

Erasmus+ 2018-1-SK01-KA203-046382: Work-based Learning in Future IT Professionals Education (2018-2021) (riešiteľ)

IT akadémia (2017-2020) (riešiteľ)

UGA VII/3/2015: Modelovanie správania sa používateľov webu v závislosti od času (2015-2016) (zodpovedný riešiteľ)

UGA VII/3/2018: Prediktívne modelovanie v procese web usage mining-u (2018) (zodpovedný riešiteľ)

Významné publikácie

Magdin, M., Benko, Ľ., Koprda, Š. 2019. A Case Study of Facial Emotion Classification Using Affdex. In Sensors. MDPI, 2019, vol. 19, no. 9, p. 2140-2157.

Munk, M., Benko, Ľ. 2018. Using Entropy in Web Usage Data Preprocessing. In Entropy: Entropy-based Data Mining. MDPI, ISSN 1099-4300, 2018, vol. 20, no. 1, ar. 67.

Munk, M., Munkova, D., Benko, Ľ. 2018. Towards the use of entropy as a measure for the reliability of automatic MT evaluation metrics. In Journal of Intelligent & Fuzzy Systems. IOS Press, 2018, vol. 34, no. 5, p. 3225-3233.

Munk, M., Drlík, M., Benko, Ľ., Reichel, J. 2017. Quantitative and Qualitative Evaluation of Sequence Patterns Found by Application of Different Educational Data Preprocessing Techniques. In IEEE Access. IEEE, 2017, vol. 5, p. 8989-9004.

Munk, M., Pilková, A., Benko, Ľ., Blažeková, P. 2017. Pillar 3: Market Discipline of the Key Stakeholders in Commercial Bank and Turbulent Times. In Journal of Bussiness Economics and Management. Taylor & Francis, 2017, vol. 18, no. 5, p. 954-973.

Ďalšie informácie