Doktorandské štúdium

Doktorandské štúdium je najvyšším stupňom vysokoškolského vzdelávania a na Fakulte prírodných vied je jej cieľom príprava doktorandov na samostatnú tvorivú vedeckovýskumnú a pedagogickú prácu. Katedra informatiky má adkreditovaný doktorandský študijný program v odbore Teória vyučovania informatiky.

Členovia odborovej komisie:

  • prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.
  • prof. RNDr. Tibor Kmeť, CSc.
  • prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.
  • doc. RNDr. Michal Munk, PhD.
  • doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD.
  • doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD.
  • doc.  RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.
  • doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD.
  • doc. RNDr. Štěpán Hubálovský, Ph.D.
  • doc. Ing. Kateřina Kostolányová, Ph.D.

 

Podmienky:

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Uchádzač o doktorandské štúdium si podáva prihlášku, a to elektronickú alebo papierovú, na Fakultu prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

K prihláške uchádzač doloží vlastnoručne podpísaný životopis, overené kópie diplomu a dodatku k diplomu o ukončení vysokoškolského štúdia druhého stupňa, prehľad publikačnej činnosti a doklad o zaplatení poplatku za prihlášku.

Uchádzači o štúdium v doktorandských študijných programoch budú  prijímaní na základe hodnotenia výsledkov prijímacej skúšky z príslušného odboru, výsledkov štúdia a aktivít počas predchádzajúceho štúdia.

Základným kritériom hodnotenia výsledkov predchádzajúceho štúdia uchádzača je vážený študijný priemer za predchádzajúce štúdium.

Výsledky štúdia a aktivity uchádzač dokladuje príslušnými vysvedčeniami, certifikátmi, diplomami a pod. priloženými k prihláške.

Hodnotenie výsledkov umožní výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopnosti tak, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi na štúdium.