Projekt 7RP IRNET

Výskumný pobyt na univerzite v Kyjeve

V tomto roku pokračovala výmena skúsenosti pracovníkov Katedry informatiky FPV UKF v Nitre výskumným pobytom na Ukrajine. V dňoch 19.8.2015 až 13.9.2015 sa Júlia Tomanová, Martin Cápay, Martin Drlík a Peter Švec zúčastnili výskumného pobytu na Kyjevskej univerzite Borisa Grinchenka (BGKU), ktorá je v súčasnosti siedmou najlepšou univerzitou na Ukrajine.

Fotogaléria
Stretnutie s rektorom Prof. Viktorom Ogneviukom 

Základnou vedeckou úlohou pobytov bolo analyzovať a zhodnotiť úroveň implementácie moderných metód IKT do vzdelávania, oboznámiť sa s príkladmi dobrej praxe implementácie e-learningu v univerzitnom prostredí a porovnať skúsenosti s rozvojom interkulturálnych vzťahov v jednotlivých participujúcich krajinách. Vedecký program pobytu bol realizovaný hlavne formou pracovných stretnutí za účasti partnerov z Ruska, Ukrajiny, Poľska, Českej republiky, Španielska, Portugalska a Holandska. Odborný program pozostával zo série seminárov zameraných na riešenie úloh projektu, z prednášok pre študentov a učiteľov rôznych fakúlt, ako aj zo stretnutí s rôznymi predstaviteľmi univerzity a jednotlivých fakúlt.

Počas výskumného pobytu v Kyjeve nás prekvapila hlavne nová moderná budova univerzity, vybavenosť modernými technológiami, ale hlavne snaha a úsilie vedenia univerzity neustále implementovať nové a moderné prvky do vzdelávania. Spolu s pani prorektorkou Prof. Morze sme mali možnosť vidieť špecializovanú „SMART učebňu“, ktorá je určená hlavne pre školenia učiteľov zamerané na používanie interaktívnej tabule vo vyučovaní. Pozitívny dojem zanechala špecializovaná učebňa vybavená 3D tlačiarňou a elektronickými platformami na báze Arduino a Raspberry, ako aj prakticky zariadená konferenčná miestnosť.

Na univerzite v Kyjeve sme zastihli začiatok akademického roka, kde sme sa aktívne zúčastnili privítania študentov prvých ročníkov. Za významné považujeme oficiálne prijatie rektorom Kyjevskej univerzity Prof. Viktorom Ogneviukom, ktorý patrí medzi vplyvných odborníkov na vzdelávanie nielen na Ukrajine ale aj vo svete.

Na Ukrajine sme sa aktívne zúčastnili inovatívnej formy panelovej diskusie organizovanej v rámci konferencie „Open Educational E-environment of Modern University“. V rámci projektu sme autormi 12 vedeckých príspevkov, publikovaných na už spomínaných konferenciách, ale aj na konferenciách v Českej republike a Poľsku, ako aj v niekoľkých indexovaných časopisoch.

Okrem odborného programu sme si samozrejme našli čas aj na spoznávanie kultúry, tradícií a histórie navštívených miest. Kyjev, množstvom parkov, lesov, zátok a oddychových zón v silnom kontraste s turbulentným obdobím, ktoré prežíva, zase potvrdil svoju povesť zeleného mesta. Nájde sa v ňom aj kus histórie, najmä pravoslávny komplex kláštorov Kyjevsko-pečerská Lávra stojaci na starých katakombách. Veľkolepo pôsobí aj vyše 100 m vysoký monument Matka Vlasť.

Hostitelia z Kyjeva pre nás pripravili kvalitný kultúrny a spoločenský program, hľavne koncerty Štátneho orchestra tradičných hudobných nástrojov Ukrajiny.

Výskumné pobyty boli realizované v rámci projektu 7RP IRNet – International Research Network for Study and Development of New Tools and Methods for Advanced Pedagogical Science in the Field of ICT Instruments, E-learning and Intercultural Competences (PIRSES-GA-2013-612536). IRNet je projekt 7. rámcového programu EÚ (Marie Curie Actions, International Research Staff Exchange Scheme), v rámci ktorého sa realizuje výmena poznatkov a skúseností v oblasti inovatívnych metód vzdelávania, návrh účinných stratégií implementácie informačných a komunikačných technológií do vzdelávania, vývoj metodík pre hodnotenie kvality e-learningu a interkultúrnych kompetencií v krajinách Európskej únie i mimo nej.

Projekt je v druhom roku riešenia. Už dnes je však zrejmé, že výsledkom intenzívnej medzinárodnej spolupráce nie je len príprava spoločných vedeckých výstupov publikovaných na konferenciách v partnerských krajinách, ako aj v indexovaných vedeckých časopisoch, ale hlavne rozvoj medzinárodných kontaktov a získavanie skúseností v medzinárodných výskumných tímoch.

Projekt vstupuje do štvrtej fázy riešenia s názvom Identifikácia a evalvácia nových IT nástrojov vo vzdelávaní, ktorej cieľom je identifikovať IKT nástroj moderného učiteľa, ako aj štúdie zaoberajúce sa školou budúcnosti. Hoci vieme, že nás v nasledujúcich dvoch rokoch čakajú viaceré výskumné pobyty na partnerských univerzitách, ktoré budú predstavovať ešte veľkú dávku úsilia, sme si istí ich prínosom.

Výskumný pobyt na univerzite v Petrohrade

V dňoch 18.4.2015 až 17.5.2015 sa zamestnanci Katedry informatiky FPV UKF, Júlia Tomanová, Martin Cápay, Martin Drlík a Peter Švec, zúčastnili výskumného pobytu na na Herzenovej štátnej pedagogickej univerzite v Petrohrade (HSPU). Základnou vedeckou  úlohou pobytu bolo analyzovať a evaluovať úroveň IKT, e-learningu a interkulturálnych vzťahov v jednotlivých participujúcich krajinách. Vedecký program pobytu bol realizovaný formou pracovných stretnutí za účasti partnerov z Ruska, Poľska, Českej republiky, Španielska a Portugalska. Odborný program pozostával so série prednášok pre študentov Fakulty informačných technológií a Fakulty špeciálnej pedagogiky, ako aj zo stretnutí s rôznymi predstaviteľmi univerzity.

Fotogaléria.

Na stretnutí s prorektorom pre informatizáciu odzneli základné informácie o IT infraštruktúre univerzity. Pozitívne dojmy zanechala návšteva Fakulty fyziky a hlavne Špecializovaného ústavu fyzikálnych laboratórií. Ešte hlbšie dojmy zanechala na pracovnom tíme návšteva Fakulty špeciálnej pedagogiky. Táto fakulta patrí k najstarším fakultám univerzity ako aj celej Ruskej federácie. Špecializuje sa na pomoc študentom so špeciálnymi potrebami, no jej prioritou je pripravovať učiteľov pre prácu s deťmi so špeciálnymi potrebami. V rámci exkurzie mali účastníci možnosť vyskúšať si nástroje a pomôcky v špecializovaných učebniach a diskutovať so študentmi fakulty.

Hostitelia z HSPU tiež pripravili kvalitný kultúrny a spoločenský program, ktorý sa niesol aj v duchu osláv ukončenia druhej svetovej vojny. Tím so Slovenska sa tak zúčastnil spomienky a kladenia vencov za učiteľov a výskumníkov z HSPU, ktorí položili svoje životy pri obrane mesta. Súčasťou tejto akcie bol aj koncert pripravený samotnými študentami za účasti národných umelcov.

Nesmieme zabudnúť na samotné mesto Petrohrad, ktoré sa radí medzi najkrajšie mestá najmä vďaka veľkému množstvu pamiatok, katedrál, múzeí alebo prepychových cárskych sídiel Puškin, Peterhof či Pavlovsk.

Výsledkom medzinárodnej spolupráce je príprava spoločných vedeckých výstupov v indexovaných vedeckých časopisoch, čím sa posilní publikačná činnosť jednotlivcov aj fakulty. Súčasťou vedeckého programu bola aj aktívna účasť na konferencii „High-tech Information Educational Environment“, kde prezentovali príspevok s názvom „Virtual Learning Environment and the Evaluation of E-learning Courses“.

Výskumný pobyt bol realizovaný v rámci projektu 7RP IRNet – International Research Network for Study and Development of New Tools and Methods for Advanced Pedagogical Science in the Field of ICT Instruments, E-learning and Intercultural Competences (PIRSES-GA-2013-612536).

IRNet – International Research Network

IRNet – International Research Network for Study and Development of New Tools and Methods for Advanced Pedagogical Science in the Field of ICT Instruments, E-learning and Intercultural Competences

IRNet loga

Project financed by the European Commission under the 7th Framework Programme, within the Marie Curie Actions, International Research Staff Exchange Scheme, PIRSES-GA-2013-612536

Projekt je realizovaný v rámci medzinárodnej schémy Marie Curie International Research Staff Exchange Scheme (IRSES), ktorá je jedným z výskumných programov financovaných Európskou komisiou v rámci 7. Rámcového programu. IRSES pomáha výskumným organizáciám vytvoriť alebo posilniť dlhodobú spoluprácu s inými výskumnými inštitúciami prostredníctvom koordinovanej výmeny vedeckých a pedagogických pracovníkov.

Koordinátor projektu: Mgr. Martin Drlík, PhD.

Riešitelia projektu: Mgr. Martin Cápay, PhD., Mgr. Martin Drlík, PhD., PaedDr. Peter Švec, Ph.D., RNDr. Júlia Tomanová PhD.

Doba realizácie: január 2014 – december 2017

Ciele projektu:

Zdieľanie znalostí formou výmeny expertov v oblasti inovatívnych metód vzdelávania medzi členskými krajinami EU a ostatnými krajinami. Analýza a evaluácia právnych, etických, ľudských, technických a sociálnych aspektov rozvoja informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní, e-learningu a interkulturálnych kompetencií a návrh efektívnej stratégie implementácie nových výskumných nástrojov v uvedených oblastiach výskumu v partnerských krajinách projektu.

Partneri projektu:

 • The University of Silesia in Katowice (Poľsko) – koordinátor projektu
 • Borys Grinchenko Kyiv University (Ukrajina)
 • Curtin University in Perth (Austrália)
 • Dniprodzerzhinsk State Technical University (Ukrajina)
 • Herzen State Pedagogical University of Russia, St. Petersburg (Rusko)
 • Lisbon Lusíada University (Portugalsko)
 • University of Extremadura (Španielsko)
 • University of Ostrava (Česká republika)
 • University of Twente (Holandsko)

Bližšie informácie: http://www.irnet.us.edu.pl/

Zahraničná stáž na Katedre informatiky

Jedným z prvých aktívnych výstupov projektu bol májový (2014) pracovný pobyt pracovníkov jednej z najstarších vysokoškolských inštitúcií v Rusku (Herzen State Pedagogical University of Russia) sídliacej v Petrohrade ako aj pracovníkov z univerzity sídliacej v Dneproderzinsku na Ukrajine (Dniprodzerzhinsk State Technical University). V rámci mesiac trvajúceho pracovného pobytu sa zahraniční kolegovia oboznámili s výskumom v oblasti inovatívnych metód vzdelávania, s metodikou tvorby e-learningových kurzov a implementáciou univerzitného e-learningového vzdelávacieho portálu, absolvovali viacero pracovných stretnutí so študentmi, s predstaviteľmi Katedry informatiky, FPV a univerzity a navštívili viacero pracovísk univerzity. Formou okrúhlych stolov diskutovali s pracovníkmi Katedry informatiky o jednotlivých cieľoch projektu a spoločne vypracovali základné myšlienky ďalšieho spoločného výskumu a publikačných výstupov projektu. Ich program bol obohatený o mnoho ďalších neformálnych stretnutí a poznávacích výletov do okolia Nitry.

Fotogaléria

Výmena pracovníkov pokračovala aj v júni (2014) návštevou výskumných pracovníkov z Ukrajiny, konkrétne z Borys Grinchenko Kyiv University a Dniprodzerzhinsk State Technical University.

Fotogaléria

Výročné stretnutie projektu IRNet

Pracovníci Katedry informatiky FPV UKF v Nitre, menovite Martin Drlík, Martin Cápay a Júlia Tomanová, sa v rámci riešenia úloh projektu 7. rámcového programu s názvom International Research Network for Study and Development of New Tools and Methods for Advanced Pedagogical Science in the Field of ICT Instruments, E-learning and Intercultural Competences (IRNet, Marie Curie Actions, International Research Staff Exchange Scheme) zúčastnili v dňoch 12. 10. 2014 až 15. 10. 2014 výročného stretnutia účastníkov projektu v poľskom Tešíne.

Výročné stretnutie projektu IRNet sa uskutočnilo pod patronátom domácej Sliezskej univerzity v Katowiciach za osobnej účasti pracovníkov spolupracujúcich univerzít z Ruska (Herzen State Pedagogical University of Russia), Ukrajiny (Dniprodzezhinsk State Technical Unversity, Borys Grinchenko Kyiv University), Českej republiky (Ostravská univerzita) a Slovenska (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre). Prostredníctvom videokonferencie sa mítingu zúčastnili ostatné univerzity zapojené do konzorcia projektu IRNet.

Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť aktuálny priebeh vedeckých aktivít projektu IRNet, ktoré sú rozdelené do siedmich vzájomne prepojených pracovných balíkov. Päť pracovných balíkov trvajúcich vždy 8 mesiacov zastrešuje rôzne aspekty spoločného výskumu všetkých zainteresovaných partnerov projektu.

NasCasIRNet Final

Druhý pracovný balík (WP2), ktorý bol ukončený v septembri, niesol názov Analýza právnych, etických, ľudských, technických a sociálnych faktorov rozvoja informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní, e-learningu a interkulturálnych kompetencií v partnerských krajinách projektu. Riešenie úloh definovaných vo WP2 bolo koordinované partnerskou univerzitou University of Twente v Holandsku.

Účastníci projektu IRNet sa v priebehu WP2 aktívne venovali kritickému zhodnoteniu dostupných informačných zdrojov, odbornej literatúry, právnych dokumentov, on-line zdrojov z výskumných oblastí projektu a vytvorili nástroje pre efektívny zber a analýzu právnych, etických, ľudských, technických a sociálnych aspektov rozvoja informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní, e-learningu a interkulturálnych kompetencií v partnerských krajinách. Formou diskusie pri okrúhlom stole a prostredníctvom neformálnych stretnutí bol vyhodnotený doterajší priebeh plánovaných vedeckých aktivít a publikačných výstupov projektu zrealizovaných v rámci WP2.

Zároveň účastníci stretnutia projektu IRNet venovali veľkú pozornosť obsahovej náplni práve prebiehajúceho pracovného balíka WP3, ktorého cieľom je hodnotenie dosiahnutej úrovne rozvoja informačných a komunikačných technológií, e-learningu a interkulturálnych kompetencií vo všetkých zúčastnených krajinách. Partneri projektu zhodnotia úroveň v každej partnerskej krajine pomocou overeného systému výskumných nástrojov a zamerajú sa na identifikáciu existujúcich bariér v oblasti implementácie informačných a komunikačných technológií vo vzdelávaní, e-learningu a interkulturálnych kompetencií, pričom budú klásť dôraz na národné špecifiká, zahŕňajúce právne, ľudské, sociálne a technologické aspekty ich implementácie.

Výročné stretnutie projektu IRNet bolo jedným z nosných podujatí medzinárodnej konferencie 6th Annual International Scientific Conference: Theoretical and Practical Aspects of Distance Learning s podtitulom E-learning and Intercultural Competences Development in Different Countries, ktorá sa konala v rovnakom čase na pôde Sliezskej univerzity v Katoviciach. Prezentácia výsledkov na konferencii poskytla riešiteľom projektu neoceniteľnú spätnú väzbu a ďalšie námety na skvalitnenie výskumných postupov a nástrojov.

Účasť pracovníkov Katedry informatiky na oboch podujatiach potvrdila dôležitosť medzinárodnej spolupráce pre ďalší rozvoj pracoviska a fakulty, a zároveň poskytla priestor pre získanie skúseností s prácou v medzinárodnom tíme odborníkov.

Projekty ESF

Ukončené projekty ESF

Katedra informatiky bola spoluriešiteľom viacerých projektov Európskeho sociálneho fondu:

Strategickým cieľom projektu Virtuálna fakulta – Dištančné vzdelávanie (2010 – 2013) bolo vytvorenie podmienok a realizácia dištančného vzdelávania prostredníctvom virtualizácie Fakulty sociálnych vied a zdravotníctva UKF v spolupráci s Katedrou informatiky FPV.

V projekte A – CENTRUM FPV UKF v Nitre – Centrum Inovatívneho Vzdelávania (2010 – 2013). bolo cieľom inovácia vzdelávania na FPV UKF v Nitre, prispôsobenie vzdelávania cieľových skupín potrebám vedomostnej spoločnosti zvyšovaním kvality vzdelávania a rozvíjaním kompetencii ľudských zdrojov.

www.prirodovedec.sk (2007-2008) sa katedra angažovala v aktivitách ECDL pre stredoškolákov a tvorbe inovovaných učebných textov prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky. Cieľom projektu je zabezpečenie efektívnosti prepojenia medzi vzdelávaním a odborným vzdelávaním a prípravou účastníkov pre požiadavky trhu práce inováciou vzdelávacích a školiacich učebných textov a ich sprístupnením prostredníctvom internetu a dôraz na praktickú stránku.

V projekte SUKE – Slovenský učiteľ kompetentný pre Európu (2007-2008) bolo hlavným cieľom projektu zvýšenie rozsahu a kvality celoživotného vzdelávania prostredníctvom podpory budovania systému celoživotného vzdelávania. Aktivity projektu spĺňajú požiadavku stimulácie nových programov a ich financovanie bude prínosom pre rozvoj a realizáciu programov ďalšieho vzdelávania. Projektom sa zvýši kvalifikácia a konkurencieschopnosť slovenského učiteľa na slovenskom a európskom trhu. (viac)

V projekte On-line vzdelávanie zamerané na e-learning pre zvýšenie kvalifikačného potenciálu vysokoškolských učiteľov bolo cieľom projektu zvýšenie rozsahu a kvality celoživotného vzdelávania vysokoškolských učiteľov. V rámci projektu sa učitelia prostredníctvom piatich modulov oboznámili s problematikou tvorby e-learningových kurzov v prostredí LMS MOODLE.

DVUi – Ďaľšie vzdelávanie učiteľov v predmete informatika

Cieľom projektu Ďalšie vzdelávanie učiteľov informatiky v predmete informatika bolo navrhnúť, vyvinúť a realizovať moderné vzdelávanie učiteľov informatiky a informatickej výchovy na ZŠ a SŠ, podporované digitálnymi technológiami.

Vzdelávanie malo štyri línie:

 • Digitálna gramotnosť učiteľa.
 • Moderná škola.
 • Vlastný odborový kontext informatiky a informatickej výchovy.
 • Didaktika informatiky a informatickej výchovy.

Plagát
Oficiálna stránka projektu

Projekty KEGA

Mobilné technológie v škole pre 21. storočie

Doba riešenia projektu: 2014 – 2016
Anotácia projektu: Projekt je zameraný na výskum možností využívania mobilných digitálnych zariadení (vreckové počítače, tablety, inteligentné mobilné telefóny, GPS navigátory) vo vyučovaní na sekundárnom stupni vzdelávania. Cieľom projektu je analyzovať súčasný stav využívania mobilných digitálnych zariadení vo vyučovacom procese a navrhnúť a overiť také učebné aktivity s využitím mobilných technológií, ktoré podporujú moderné formy a metódy konštruktivistického vyučovania. Výsledkom projektu bude originálna koncepcia zmysluplného využívania mobilných technológií v školskom vzdelávaní. Projekt je primárne zameraný na oblasť didaktiky informatiky. Cieľom projektu bude skúmať prínos takého vyučovania informatiky na sekundárnom stupni vzdelávania (2. stupeň základnej školy a stredná škola), ktoré využíva moderné digitálne technológie a mobilnú techniku, je moderné metódami výučby a odohráva sa netradične mimo počítačového laboratória. Hoci je projekt zameraný hlavne na vyučovanie informatiky, jeho prínosom by mal byť koncepčný model využitia mobilných digitálnych zariadení využiteľný aj v iných vyučovacích predmetoch.

Tvorba učebných materiálov a e-learningových kurzov z oblasti operačných systémov a počítačových sietí

Doba riešenia projektu: 2006 – 2008
Anotácia projektu: Projekt bol zameraný na vytvorenie novej metodiky vyučovania predmetov Operačné systémy a počítačové siete s využitím štruktúr Petriho sietí. Nová metodika je založená na modelovaní a simulácií paralelných procesov prebiehajúcich v systémoch, čo je predpokladom zvýšenia názornosti vyučovania v danej problematike.
Projekt sa orientuje na skvalitnenie prípravy budúcich informatikov, ktorí sú momentálne v prostredí vysokoškolského štúdia na Katedre Informatiky FPV UKF v Nitre, a to jednak vytvorením dostatočného množstva učebných materiálov a jednak automatizáciou niektorých prvkov vyučovania s použitím prostriedkov IKT.

Projekt zvyšovania kvalifikácie súčasných i budúcich učiteľov základných a stredných škôl v oblasti programovania

Doba riešenia projektu: 2005 – 2007
Anotácia projektu: Projekt bol zameraný na zvyšovanie kvalifikácie učiteľov základných a najmä stredných škôl v oblasti programovania. Primárnym cieľom bolo uľahčiť prenikanie nových trendov do stredoškolského programovania, pretože za súčasnou praxou často veľmi zaostáva. Hlavným cieľom bolo poskytnúť dostatok priestoru, možností a materiálov tým vyučujúcim (i edukantom), ktorí doposiaľ moderné trendy zachytiť nestihli a tým, ktorí už do tohto vlaku nastúpili, poskytnúť vhodné didaktické materiály ako na osobnostný rast, tak i na skvalitnenie vyučovacieho procesu.
Navyše sa projekt orientuje aj na skvalitnenie prípravy budúcich učiteľov, ktorí sú momentálne v prostredí vysokoškolského štúdia a to jednak vytvorením dostatočného množstva učebných materiálov a jednak automatizáciou niektorých prvkov vyučovania s využitím prostriedkov IKT.

Zvyšovanie informačných a komunikačných kompetencií učiteľov stredných škôl

Doba riešenia projektu: 2004 – 2006
Anotácia projektu: Cieľom projektu bolo v súlade s tvorivo-humanistickou filozofiou vzdelávania deklarovanou v dlhodobej koncepcii rozvoja výchovy a vzdelávania na Slovensku prispieť k zmene prípravy pedagogických pracovníkov od prípravy špecializovaných predmetárov k všeobecnejšiemu rozvoju osobnosti, ktorého súčasťou je počítačová gramotnosť. Informatizácia školstva je jednou z priorít spoločnosti, ktorú nik nespochybňuje. Popri vybavení škôl výpočtovou technikou a inovácii výchovno-vzdelávacieho obsahu jednotlivých predmetov je časovo najnáročnejšou úlohou zaškolenie učiteľov. Projekt prispel k urýchleniu tohto procesu.

Projekt CVV

Centrum pre vedu a výskum

Inovácia výskumu katedier informatiky

Modelovanie adaptívnych systémov, na základe znalostí extrahovaných metódami umelej inteligencie a ich aplikácie

Cieľom projektu je vytvorenie vedeckej školy na Katedre informatiky FPV UKF, v nasledovných oblastiach vedeckého výskumu:

 • adaptívne siete v informačných systémoch (neurónové siete, evolučné algoritmy, fuzzy logika, modelovanie, komunikácia a výmena údajov),
 • adaptívne hypermediálne systémy a e-learning
 • e-learning a učiace sa systémy
 • modelovanie a simulácia (Petriho siete, MatLab, LabVIEW),
 • analýza dát (hĺbková analýza/data mining, web usage mining, analýza experimentálnych
  dát).

Dôležitým cieľom vytvorenia vedeckej školy je, aby sa Katedra informatiky dostala do medzinárodného povedomia vo vytýčených vedecko-výskumných oblastiach, hlavne pomocou kvalitatívnych ukazovateľov publikačnej činnosti, zúčastňovaním sa na domácich a medzinárodne uznávaných indexovaných konferenciách, publikovaním článkov v akceptovaných, resp. v impaktovaných časopisoch. Dôležitou úlohou bude príprava príspevkov pre významné medzinárodné konferencie organizované v spolupráci s uznávanými organizáciami IEEE, ACM alebo vydavateľstvami Springer a Elsevier.

Projekt na stiahnutie

Výstupmi projektu sú semináre:

Mobility a pobyty

Príprava ESF projektu, Maribor, Slovinsko

Dňa 23.3.2011 sa v Slovinskom meste Maribor uskutočnilo pracovné stretnutie za účelom prípravy spoločného medzinárodného projektu.

Fotogaléria

Prednáškový pobyt, Kristiansand, Nórsko

V roku 2009 sa pracovníci Katedry informatiky: Ing. Zoltán Balogh, PhD. a PaedDr. Ján Beňačka, PhD., zúčastnili v rámci mobility programu Erazmus prednáškového pobytu na Univerzite of Adger v meste Kristiansand v Nórsku.

Fotogaléria