Názov výskumného tímu: Objavovanie znalostí a analýza dát/Knowledge Discovery and Data Analysis

Skratka (akronym): KD&DA

Zameranie tímu: Data science

Kľúčové osoby tímu:

 • doc. RNDr. Michal Munk, PhD.
 • doc. PaedDr. Jozef Kapusta, PhD.

Dlhodobý/strategický cieľ:

 • Definícia postupov pre objavovanie znalostí z webu (Web Mining, WM), špeciálne v doméne bankovníctva a vzdelávania s orientáciou na prípravu dát a na nové prístupy k modelovaniu správania sa používateľov webu, absentujúcich v oblasti web miningu (získavanie spoľahlivých dát v procese objavovania vzorov správania sa používateľov webu, modelovanie správania sa používateľov webu v závislosti od času, modelovanie kombinujúce zdroje dát o používaní, štruktúre a obsahu webu).
 • Definícia prístupov k spracovanie prirodzeného jazyka (Natural Language Processing, NLP), vzhľadom na automatickú evalváciu strojového prekladu s cieľom spracovať prirodzený jazyk v celej šírke pri strojovom preklade z EN/DE do SK.

Názov výskumného tímu: KI IoT Group

Skratka (akronym): KIIoT

Zameranie tímu:

 • senzorické siete,
 • ambientná inteligencia,
 • výskum zaoberajúci sa klasifikovaním emocionálneho stavu používateľa.

Kľúčové osoby tímu:

 • doc. Ing. Zoltán Balogh, PhD.
 • doc. Ing. Štefan Koprda, PhD.

Dlhodobý/strategický cieľ

 • Optimalizácia procesov pre oblasť Internetu vecí (IoT) založených na snímaní údajov zo senzorov, ich vyhodnocovaní, modelovaní, vizualizácii a následnom zefektívňovaní činnosti (napr. priestorová aktivita, rozloženie a sledovanie objektov, emocionálny stav používateľa a pod.).
 • Modelovanie činnosti používateľa vo virtuálnych prostrediach na základe senzorických sietí, predikcia jeho správania sa a potrieb.

Názov výskumného tímu: Teória vyučovania informatiky

Skratka (akronym): TeVInf

Zameranie tímu:

 1. Web based education a adaptívne vzdelávanie ako forma umožňujúca individuálne a vysokoefektívne získavanie poznatkov vo vyučovaní informatiky, špeciálne v oblasti implementácie mobilných a webových technológií do vzdelávania:
  • inovácia obsahu, metód a foriem vyučovania informatických predmetov s podporou IKT,
  • tvorba metodík pre prípravu e-kurzov so zameraním na personalizáciu výučby s využitím webových technológií,
  • implementácia moderných technológií do vzdelávania – mobilné zariadenia, webové technológie.
 2. Uplatňovanie konštruktivistickej a tvorivo-humanistickej paradigmy vzdelávania vo vyučovaní informatiky na základných a stredných školách s dôrazom na konceptuálne porozumenie princípov informatiky, na rozvoj informatického a algoritmického myslenia a na kvalifikované používanie moderných digitálnych technológií:
  • inovácia obsahu, metód a foriem vyučovania informatiky,
  • tvorba metodík pre učiteľov a vzdelávacích materiálov pre žiakov,
  • implementácia moderných technológií do vzdelávania – mobilné zariadenia, robotika,
  • rozvoj kritického myslenia a tvorivosti vo vyučovaní informatiky.

Kľúčové osoby tímu:

 • doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.

Dlhodobý/strategický cieľ:

 • Navrhnúť metodiku tvorby personalizovaných e-kurzov v adaptívnych LMS
 • Profilovať didaktiku informatiky ako samostatnú emancipovanú odborovú didaktiku, vybudovať teoretický základ odboru (predmet, terminológia, metodológia odboru)