Bakalárske štúdium

Absolventi bakalárskeho štúdia aplikovanej informatiky na FPV UKF v Nitre získajú vzdelanie, ktoré im umožní zvládnuť stúpajúce nároky neustále sa rozvíjajúceho sektora IT. Ich výhodami sú skúsenosti s technológiami, ktoré sa aktuálne používajú v praxi a znalosti, ktoré im dávajú predpoklady na získanie zamestnania i v budúcnosti v povolaniach, ktoré ešte ani nevznikli. Absolvent sa uplatní v rámci množstva pozícií priamo s IT zameraním alebo len ako jeho efektívny používateľ.

Absolventom bakalárskeho stupňa odporúčame pokračovať v ďalšom štúdiu a zvýšiť si kvalifikáciu v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe Aplikovaná informatika na FPV UKF v Nitre so zameraním na data science, vývoj softvéru a modelovanie, spolu s ďalším rozširovaním znalostí a zručností v oblastiach bakalárskeho štúdia.

Magisterské štúdium

Naši absolventi pracujú ako analytici, vývojári, testeri, programátori mobilných aplikácií, tvorcovia webových stránok a aplikácií, biznis developeri, dizajnéri, návrhári IoT riešení, správcovia databáz, informačných systémov, operačných systémov alebo počítačových sietí. Uplatňujú sa prakticky v každej sfére (súkromnej, verejnej, štátnej) ako doma tak i v zahraničí. Mnohí z nich sa uplatnili i ako projektoví manažéri alebo rozbehli vlastný biznis. Vysoký predpoklad uplatnenia je aj v rôznych odvetviach priemyslu, vo vzdelávacej sústave, ako vo verejnom, tak aj v súkromnom sektore, v bankovníctve, ekonómii, doprave, zdravotníctve, ekológii , biológii atď.

Doposiaľ u nás úspešne vyštudovali stovky absolventov, ktorí disponujú solídnymi znalosťami a zručnosťami umožňujúcimi neustále dopĺňanie vedomostí v súlade s tým, ako sa príslušná oblasť informatiky vyvíja.