Uplatnenie senzorických vlastností  študijných materiálov  vo výučbe technicky orientovaných predmetov
Applying sensory properties of study materials in teaching of technical oriented subjects
Školiteľ: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.
Konzultant: PaedDr. Martin Magdin, Ph.D
Forma štúdia: denná