Fakulta priznáva študentom prospechové a mimoriadne štipendiá v zmysle Štipendijného poriadku UKF v Nitre.

Sociálne štipendiá sú študentom priznávané prostredníctvom Oddelenia štipendií Rektorátu UKF v Nitre.