Učebne katedry informatiky na FPV UKF sú vybavené softvérovými riešeniami, ktoré pomôžu k oveľa lepšiemu uplatneniu sa našich študentov na trhu práce.

Najvýznamnejšími softvérovými vybaveniami našich učební sú:

Podrobnejšie informácie o softvéroch využívaných počas výučby nájdete v časti Softvér.