Rigoróznu skúšku môžu vykonať absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister“, alebo absolventi obdobných študijných programov v zahraničí. Súčasťou rigoróznej skúšky je aj obhajoba rigoróznej práce v študijnom odbore, v ktorom získali vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore. Po úspešnom vykonaní rigoróznej skúšky sa na fakulte v prírodovedných študijných programoch absolventom udeľuje akademický titul „doktor prírodných vied“ (v skratke RNDr.) a v učiteľských študijných programoch „doktor pedagogiky“ (v skratke PaedDr.).