Medzi TOP odbory z hľadiska profesijnej primeranosti patria viaceré odbory z informatiky.

Pri najlepšie zarábajúcich absolventoch vysokých škôl prevládajú odbory ako bezpečnosť  technických systémov, softvérové inžinierstvo, podnikový manažment, automatizácia a riadenie, ekonometria a operačný výskum, aplikovaná informatika a informačné systémy, v ktorých mzda do 5 rokov od ukončenia štúdia presahuje hodnotu 1 500 EUR. Aj v ďalších top odboroch dominujú predovšetkým informatické vedy. (Zdroj: upsvar.sk)

Tabuľka predstavuje prognózu počtu uplatnených absolventov (ABS) v danom odbore na trhu práce (TP) v rokoch 2016-2020. (Zdroj: ISCP (MPSVR) 1-04. Dopočítané na počet zamestnancov podľa ESA). Aplikovaná informatika patrí medzi TOP 10 odborov z hľadiska profesijnej primeranosti.

Tabuľka najlepšie uplatnených absolventov VŠ

VŠ odbor vzdelania (KOV 4) ABS TP 16-20
právo 5806
všeobecné lekárstvo 5388
financie, bankonvíctvo a investovanie 2307
pozemné stavby 1828
aplikovaná informatika 1810
farmácia 1805
automatizácia 1241
elektrotechnika – elektrické stroje a prístroje 1081
ošetrovateľstvo 1064
kvantitatívne metódy v ekonómii 1015
telekomunikácie 934
stavebníctvo 933
inzinierske konštrukcie a dopravné stavby 931
výrobná technika 913
verejné zdravotníctvo 844
informačné systémy 779
zubné lekárstvo 758
finančný manažment 535
aplikovaná matematika 481
elektronika 473
hospodárska informatika 466
počítačové inžinierstvo 469
fyzika 405
finančný manažment 535
chemické technológie 367
energetické stroje a zariadenia 261
energetika 241
aplikovaná mechanika 212
softvérové inžinierstvo 181
mechatronika 168
kybernetika 132
štatistika 110
umelá inteligencia 83

Štúdium na Katedre informatiky je pre študenta vysokou devízou nielen pre uplatnenie po skončení štúdia, ale dáva široký priestor uplatnenia študentov na trhu práce už počas štúdia.

Študeti majú možnosť študovať v zahraničí prostredníctvom medzinárodných programov a akademických mobilít ako ERASMUS+ a SAIA. Katedra informatiky úzko spolupracuje s univerzitami z Poľska, Českej republiky a Ukrainy.

Firmy ponúkajú zaujímavé pozície po stránke odbornej aj finančnej. Katedra podporuje zapájanie sa študentov do pracovného procesu primeranou formou v záujme obojstranného prínosu. Zoznam spoločností, s ktorými spolupracujeme nájdete TU.

Úsilie naších študentov si vážime. Každý rok preto majú možnosti získania zaujímavých ocenení za umiestnenia v rôznych súťažiach, ako aj finančných odmien prostredníctvom prospechových a motivačných štipendií.