Za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a obhajoby rigoróznej práce vo výške 282,00 € je potrebné uhradiť do 1 mesiaca od podania prihlášky.

Za úkony spojené s vydaním diplomu o priznaní akademického titulu absolventom magisterského štúdia, ktorí vykonali rigoróznu skúšku, vo výške 50,00 € je potrebné uhradiť do 15 dní od vykonania rigoróznej skúšky.