Absolventi študijných programov, ktorí získali titul „magister“ môžu vykonať rigoróznu skúšku, ktorej súčasťou je aj obhajoba rigoróznej práce.

Uchádzač si podáva žiadosť o vykonanie rigoróznej skúšky v odbore, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie alebo v príbuznom študijnom odbore.

V rozhodovaní o začatí rigorózneho konania sa zohľadňujú aktivity uchádzača v danom odbore (publikačná činnosť, riešenie projektov, vystúpenia na konferenciách a pod.).

Na Katedre informatiky sa uskutočňuje rigorózne konanie a je možné získať akademický titul „doktor prírodných vied“ (v skratke „RNDr.“) v študijnom odbore:

  • aplikovaná informatika

V študijnom odbore 1.1.1. Učiteľstvo akademických predmetov sa na katedre uskutočňuje rigorózne konanie a udeľuje akademický titul „doktor pedagogiky“ (v skratke „PaedDr.“) v študijných programoch:

  • učiteľstvo informatiky

Uchádzač podáva písomnú prihlášku na rigoróznu skúšku dekanovi fakulty na určenom tlačive. Prihlášku podáva prostredníctvom študijného oddelenia dekanátu fakulty.

Podmienkou prijatia prihlášky na rigoróznu skúšku je preukázanie samostatnej vedeckej práce a jej výsledkov.

Na prihláške uchádzač uvedie okrem základných údajov aj tému rigoróznej práce.

Témy rigoróznych prác vyhlasuje dekan prostredníctvom webového sídla fakulty.

Tému rigoróznej práce si uchádzač môže dohodnúť aj osobne s konzultantom, ktorého dekan fakulty so súhlasom vedúceho príslušného pracoviska a predsedu rigoróznej komisie poveril dohodnutím témy.

Fakulta odporúča uchádzačovi, aby osobne prekonzultoval všetky údaje v prihláške s konzultantom rigoróznej práce a predsedom komisie v príslušnom študijnom odbore.