Odborná prax v odbore aplikovanej informatiky je realizovaná najmä v IT firmách pôsobiacich v Nitrianskom regióne, ale aj v iných spoločnostiach na ich IT oddeleniach. Študent si v spolupráci s príslušnou katedrou a po súhlase garanta študijného programu zvolí pracovisko odbornej praxe. Počet spoločností, ktoré prijali na prax študentov, je toho času viac ako 30. Našou snahou je budovať s týmito spoločnosťami širšiu a dlhodobú spoluprácu aj vo forme riešenia záverečných prác na bakalárskom aj magisterskom stupni štúdia. Najužšia spolupráca je so spoločnosťami Muehlbauer Technologies, s.r.o, Principio MSD, s.r.o., ASData group, s.r.o., ZoneMedia, s.r.o., FOXCONN Slovakia spol. s.r.o. a ITerum s.r.o, ktoré prijímajú na prax najväčší počet študentov a zároveň im poskytujú uplatnenie po skončení štúdia.