Učiteľstvo informatiky v kombinácii

Bakalársky študijný program

Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 3 roky
Garant: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy: magisterský študijný program Učiteľstvo informatiky v kombinácii
Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Na fakulte je možné prihlásiť sa na učiteľstvo informatiky v kombinácii s predmetom:
  • biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra (uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií)

Charakteristika študijného programu

Základnou úlohou tohto študijného programu je zabezpečiť kvalitnú prípravu budúcich učiteľov informatiky pre základné a stredné školy. Vyučovanie informatiky si vyžaduje kvalifikovaných pedagógov, ktorí majú hlboké vedomosti o princípoch automatického spracovania informácií, vedia pružne reagovať na inovácie v neustále sa rozvíjajúcom odbore a odborné vedomosti vedia vhodne pedagogicky transformovať pre svojich žiakov. Absolventi tohto študijného programu majú základné poznatky z kľúčových disciplín informatiky (programovanie, počítačové systémy, teoretická informatika), poznajú základné psychologické podmienky výchovy a vzdelávania, majú osvojené komunikačné zručnosti v cudzom jazyku, sú zruční v práci s digitálnymi technológiami. Poznajú odbor svojej predmetovej špecializácie (informatiky), jeho výstavbu a súčasne sú schopní preniknúť do širších súvislostí informatických disciplín, pedagogicko-psychologických a didaktických aspektov vzdelávania. Absolventi sú pripravení na nadväzujúce štúdium v druhom stupni vysokoškolského vzdelávania, ktorým získajú úplnú učiteľskú spôsobilosť pre vyučovanie informatiky na základných a stredných školách.

Čo učíme v študijnom programe

Z hľadiska aprobačného predmetu informatika je bakalársky študijný program koncipovaný tak, aby študent získal základné a zásadné poznatky z kľúčových informatických disciplín, ktoré sú teoretickým základom školskej informatiky (diskrétna matematika, programovanie, architektúra počítačov, operačné systémy, počítačové siete, databázové systémy), doplnené o základy didaktiky informatiky a o základy práce s informačnými technológiami. Tieto disciplíny tvoria teoretický základ nielen tohto bakalárskeho stupňa študijného programu, ale sú teoretickým základom aj nadväzujúceho magisterského stupňa. Štúdiom povinných predmetov bakalárskeho študijného programu si absolvent osvojí základnú poznatkovú bázu odboru a na prehĺbenie a rozšírenie vedomostí absolventa slúži premyslený systém voliteľných a povinne voliteľných predmetov, ktoré dopĺňajú a dotvárajú profil absolventa tohto štúdia.

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu je odborne pripravený tak, aby mohol úspešne pokračovať v štúdiu na druhom stupni vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe Učiteľstvo informatiky v kombinácii. Až po jeho absolvovaní absolvent získa plnú kvalifikáciu učiteľa informatiky pre základné a stredné školy. Absolvent bakalárskeho študijného programu, ktorý sa rozhodol nepokračovať v magisterskom štúdiu, sa môže uplatniť ako pedagogický asistent na základných a stredných školách a je kvalifikovaný tiež na pedagogickú činnosť v inštitúciách a zariadeniach pre neformálne voľnočasové vzdelávanie. Absolvovanie informatickej prípravy umožňuje absolventovi uchádzať sa aj o ďalšie štúdium v príbuzných informatických odboroch. Pedagogické a informatické vzdelanie dáva dobré vyhliadky pre uplatnenie sa na trhu práce aj mimo rezortu školstva.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu informatiky vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke

Magisterský študijný program

Študijný odbor: Učiteľstvo akademických predmetov
Forma štúdia: denná
Dĺžka štúdia: 2 roky
Garant: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.
Získaný titul: Magister (Mgr.)
Nadväzujúce študijné programy: doktorandský študijný program Teória vyučovania informatiky, rigorózne konanie so získaním titulu PaedDr. alebo RNDr.
Študijné programy učiteľstva sa študujú v kombinácii dvoch predmetov. Na fakulte je možné prihlásiť sa na učiteľstvo informatiky v kombinácii s predmetom:
  • biológia, ekológia, fyzika, geografia, chémia, matematika, odborné ekonomické predmety,
  • anglický jazyk a literatúra, estetická výchova, etická výchova, francúzsky jazyk a literatúra, história, hudobné umenie, náboženská výchova, nemecký jazyk a literatúra, pedagogika, psychológia, ruský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a literatúra, španielsky jazyk a literatúra, taliansky jazyk a literatúra, technika, telesná výchova, výchova k občianstvu, výtvarné umenie,
  • maďarský jazyk a literatúra (uchádzač posiela prihlášku na štúdium na Fakultu stredoeurópskych štúdií)

Charakteristika študijného programu

Magisterský študijný program Učiteľstvo informatiky v kombinácii je prirodzeným pokračovaním rovnomenného bakalárskeho programu. Základným cieľom tohto študijného programu je prostredníctvom kvalitnej odbornej a pedagogickej prípravy zabezpečiť prípravu plne kvalifikovaných učiteľov informatiky pre nižšie a vyššie stredné vzdelávanie, teda budúcich učiteľov informatiky pre základné a stredné školy, príp. i školy vysoké. Absolvent je dostatočne hlboko oboznámený s didaktickou transpozíciou odborných informatických disciplín z aspektu potrieb školskej informatiky, má dostatočne široký a komplexný nadhľad nad problematikou školskej informatiky, vrátane  jej širších kultúrno-historických súvislostí. Absolvent tohto magisterského študijného programu má základné pedagogické a psychologické poznatky potrebné k porozumeniu psychologických aspektov vyučovania, pozná moderné didaktické metódy a vie ich aplikovať vo vyučovaní informatiky. Absolvent dokáže pripravovať, realizovať a hodnotiť vzdelávaciu činnosť, dokáže samostatne projektovať a realizovať výučbu informatiky na úrovni nižšieho i vyššieho stredného stupňa vzdelávania, dokáže adaptovať vzdelávacie programy na konkrétne podmienky žiakov, školskej triedy a typu školy.

Čo učíme v študijnom programe

Z hľadiska aprobačného predmetu informatika je magisterský študijný program koncipovaný tak, aby študent získal kľúčové poznatky z informatických disciplín, ktoré sa stali súčasťou aj školskej informatiky (Počítačová grafika, Projektovanie multimediálnych aplikácií, Webové technológie vo vzdelávaní), resp. ktoré sú nadstavbou pre získanie širšieho nadhľadu učiteľa (Umelá inteligencia, Algoritmy numerickej matematiky a optimalizácie, Počítačová analýza dát). Ďalšiu skupinu predmetov tvoria predmety zamerané na didaktiku informatiky a jej rozličné aspekty (Didaktika informatiky, Dejiny informatiky, Projekty v školskej informatike). Na prehĺbenie a rozšírenie vedomostí poznatkovej bázy absolventa slúži systém voliteľných a povinne voliteľných predmetov, ktoré dopĺňajú a dotvárajú profil absolventa tohto štúdia. Dôležitou integrálnou súčasťou študijného programu je pedagogická prax, na ktorej študenti získavajú prvé praktické skúsenosti a zručnosti z vyučovania informatiky na základnej a strednej škole. Študijný program je konštruovaný tak, aby bola pedagogická prax realizovaná postupne v zmysle rozvíjania učiteľskej profesionality s dôrazom na orientačnú, diagnostickú, didakticko-projektívnu, integračno-realizačnú funkciu a nadobudnutie profesijných kompetencií potrebných pre výkon profesie učiteľa.

Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia učiteľstva informatiky získa kvalifikáciu učiteľa informatiky pre nižšie a vyššie stredné vzdelávanie, čiže kvalifikáciu učiteľa informatiky pre základné a stredné školy. Vzhľadom na šírku a hĺbku absolvovanej informatickej prípravy, spolu so získanou úrovňou počítačovej gramotnosti, absolvent má veľmi dobré vyhliadky pre uplatnenia sa na trhu práce aj mimo rezortu školstva. Absolvent študijného programu je odborne pripravený tak, že má všetky predpoklady pre úspešne pokračovanie v štúdiu na treťom stupni vysokoškolského vzdelávania, v študijnom programe Teória vyučovania informatiky.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu informatiky vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke