Doktorandský študijný program

Študijný odbor: Teória vyučovania informatiky
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 4 roky (denná forma) / 5 rokov (externá forma)
Garant: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.
Získaný titul: Philosophiae doctor (PhD.)

Charakteristika študijného programu

Uchádzač o doktorandské štúdium získa postupne počas štúdia predpoklady pre vedeckú prácu v študijnom programe Teória vyučovania informatiky a v niektorých príbuzných aplikovaných odboroch (informatika, pedagogika a pod.). Naučí sa ovládať vedecké metódy výskumu v oblasti vyučovania informatiky. Osvojí si zásady vedeckej práce, metodiku výskumu, vedecké formulovanie problémov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce. Výskum dokáže vykonávať s vysokou mierou tvorivosti  a samostatnosti. Študent bude schopný analyzovať a vytvárať nové postupy pri vyučovaní informatiky a experimentálne ich overovať. Dokáže hodnotiť a analyzovať znalosti žiakov a študentov a zavádzať nové technológie do vyučovania informatiky. Bude schopný využívať nové technológie pri vzdelávaní poslucháčov a pri celoživotnom vzdelávaní učiteľov, vrátane e-learningu. Počas štúdia získa schopnosti šíriť vedecké poznatky medzi odbornou verejnosťou a samostatne vykonávať vzdelávanie učiteľov informatiky. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti z vedných disciplín umožnia doktorandovi počas štúdia byť dostatočne adaptabilným a logicky mysliacim pri riešení problémov v rôznych oblastiach spojených s vyučovacím procesom a novými didaktickými technológiami. Získa tiež skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v domácich a medzinárodných vedeckých časopisoch. Doktorand získava počas štúdia najnovšie teoretické poznatky v teórii vyučovania informatiky, systematicky sleduje rozvoj vedného odboru v medzinárodnom meradle, ovláda vedecké metódy v informatike, pedagogike a príbuzných odboroch vrátane informačných a komunikačných technológií, ktoré tvorivo uplatňuje v základnom aj aplikovanom výskume. Vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov. Má schopnosti formulovať vedecký problém, vypracovať projekt a viesť riešiteľský kolektív. Predpokladá sa, že viacerí absolventi doktorandského štúdia budú pokračovať v postdoktorandskom štúdiu na zahraničných univerzitách.

Čo učíme v študijnom programe

Študijný program obsahuje predmety, ktoré napĺňajú opis študijného odboru v dvoch častiach ( v študijnej a vedeckej) v pomere 1:2. Nosné témy jadra znalostí sú zamerané na informatiku, didaktiku informatiky, pedagogický výskum v predmetnej oblasti a informatizáciu poznávacieho procesu. V študijnej časti sú predmety študijného programu viazané na tieto nosné témy jadra vedomostí absolventa:

  • základy didaktiky a pedagogického výskumu vo všeobecnosti (predmet Štatistické vyhodnocovanie pedagogického výskumu),
  • súčasný stav poznania v oblasti didaktiky informatiky (predmet Teória vyučovania informatiky),
  • princípy a metódy tvorby pedagogického softvéru a komplexných aplikácií IKT do vzdelávania (predmety Informačné technológie vo vzdelávaní, Princípy tvorby pedagogického softvéru a digitálnych učebných materiálov),
  • špecializácia podľa témy dizertačnej práce (predmety Štúdium vedeckej a odbornej literatúry 1, 2, Vybrané kapitoly z teoretickej informatiky, Vybrané kapitoly z aplikovanej informatiky, Vybrané kapitoly z počítačových systémov).

Vo vedeckej časti študijného programu sa štúdium zameriava na výskum aktuálneho vedeckého problému z odboru na úrovni spĺňajúcej medzinárodné kritériá náročnosti a na osvojenie si zásad vedeckej práce a metód pedagogického výskumu v oblasti vyučovania informatiky. Predmety vedeckej časti študijného programu sú kategorizované v blokoch: publikačná činnosť, ohlasy, aktívna prezentácia výsledkov, projekty, ďalšie činnosti.

Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní ako vedecko-pedagogický pracovník na vysokej škole, vedecko-výskumný pracovník na pracoviskách SAV, Štátneho pedagogického ústavu a v ďalších rezortných výskumných ústavoch, ako vedúci riešiteľského kolektívu v rôznych oblastiach problémov aplikačného charakteru (napr. metodické centrá), ako riadiaci pracovník rezortu školstva na úrovni ústredných a regionálnych pracovísk.

Fakulta uplatnenie svojich absolventov na trhu práce systematicky sleduje a získané informácie vyhodnocuje. V rámci spätnej väzby sa zisťuje, či sú získané vedomosti, schopnosti, zručnosti i kompetencie v súlade s profilom absolventa i jeho predpokladaným umiestnením na trhu práce. Fakulta zistenia poskytuje garantom študijných programov i vedúcim pracovísk, ktorí vo vzájomnej súčinnosti zabezpečujú príslušné korekcie obsahu študijných programov.