Aplikovaná informatika

Bakalársky študijný program

Študijný odbor: Aplikovaná informatika
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 3 roky (denná forma) / 4 roky (externá forma)
Garant: doc. RNDr. Michal Munk, PhD.
Získaný titul: Bakalár (Bc.)
Nadväzujúce študijné programy: magisterský študijný program Aplikovaná informatika

Charakteristika študijného programu

Študijný program aplikovaná informatika pripravuje vysokokvalifikovaných špecialistov s okamžitým uplatnením sa nielen vo všetkých oblastiach IT, ale prakticky všade, kde je vyžadované koncepčné myslenie a IT zručnosti.

Na rozdiel od podobných študijných programov na iných univerzitách ponúka náš študijný program širší záber – obsahuje moduly typické pre prírodovedné a súčasne aj pre technické odbory a umožňuje tak študentovi zamerať sa buď úzkoprofilovo alebo širokospektrálne už na bakalárskom stupni.

Absolvent je schopný začleniť sa do pracovného procesu prakticky okamžite, pretože technológie používané vo výučbe zodpovedajú tým, ktoré sú nasadené v praxi. Bežný absolvent dokáže programovať a navrhovať logiku i dizajn všetkých typov aplikácií, vytvoriť alebo implementovať matematický model, umelú inteligenciu alebo jednoduchého robota či navrhnúť, poskladať a naprogramovať hardvérové riešenie na sledovanie domácnosti.

Všetky predmety sú kompletne pokryté e-learningovými kurzami, časť predmetov obsahuje aj videozáznamy prednášok, takže v prípade choroby alebo neprítomnosti študent o nič nepríde.

Významnou výhodou je možnosť absolvovania dvojtýždňovej praxe buď vo firme, ktorú si študent vyberie, alebo v tej, ktorú mu odporučí škola.

Internet a wi-fi sú dostupné aj vo všetkých priestoroch školy. V rámci študijného plánu sú viaceré predmety voliteľné – študenti si môžu vybrať tie, ktoré ich zaujímajú a tak sa postupne špecializovať na konkrétnu oblasť informatiky. Podľa záujmu si študent vyberá aj tému záverečnej (bakalárskej) práce.

Výučbu aj vedenie záverečných prác zabezpečujú skúsení pedagógovia, odborníci z praxe a/alebo vedci, ktorí v informatike realizujú reálny výskum a ich výsledky sú známe doma i vo svete.

Čo učíme v študijnom programe

Študijný program bakalárskeho štúdia informatiky pokrýva všetky základné oblasti informatiky tak, aby bol študent po jeho absolvovaní schopný pokračovať v štúdiu na magisterskom stupni alebo si bez problémov nájsť miesto na pracovnom trhu.

Pri štúdiu kladieme dôraz na praktickú prípravu a potreby pracovného trhu. V špecializovaných laboratóriách učíme:

 • základy programovania, programovanie webových a serverových aplikácií, informačné systémy, databázové systémy a v ostatnom čase kladieme dôraz najmä na vývoj mobilných aplikácií
 • počítačové siete a prácu so systémom Linux, základy počítačovej bezpečnosti, architektúru počítačových systémov, operačné systémy
 • simuláciu procesov, monitorovanie a riadenie procesov, základy IoT
 • formálne jazyky, umelú inteligenciu, matematické modelovanie a kryptografiu
 • značkovacie jazyky, počítačovú grafiku, projektovanie multimediálnych aplikácií, projektový manažment

Našou prioritou je, aby absolvent získané vedomosti a zručnosti dokázal cieľavedome a tvorivo využívať pri riešení širokého spektra súčasných a vzhľadom na rýchlosť vývoja najmä budúcich požiadaviek praxe a pracovného trhu.

Absolvent informatiky dokáže riešiť úlohy samostatne aj v rámci pracovného tímu, pozná aktuálne technológie, disponuje zručnosťami v oblasti vývoja všetkých typov aplikácií, má skúsenosti v oblasti databázových, operačných a informačných systémov a nie je mu neznáma ani raketovo sa rozvíjajúca oblasť Internetu vecí.

Záverečné práce

Úlohou bakalárskej práce je preukázať schopnosť študenta syntetizovať odborné poznatky a preukázať schopnosť analyzovať problém, vybrať vhodnú technológiu, navrhnúť a implementovať riešenie. Časť záverečných prác je riešená v spolupráci s podnikateľským sektorom a najlepšie práce sa stávajú súčasťou komerčných riešení.

Tému práce si študent vyberá na základe svojho záujmu alebo z ponuky pracoviska. Pokiaľ je práca zameraná vedecky, študent môže svoje výsledky publikovať vo vedeckých časopisoch a prezentovať na študentských konferenciách.

Príklady tém záverečných prác:

 • Koncept vývoja počítačových hier v prostredí Unity
 • Analýza bezpečnosti počítačovej siete
 • Siete pre Internet vecí
 • Aplikácia na manažovanie kryptomien
 • Určovanie emocionálneho stavu používateľa pomocou senzorov

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia aplikovanej informatiky na FPV UKF v Nitre získajú vzdelanie, ktoré im umožní zvládnuť stúpajúce nároky neustále sa rozvíjajúceho sektora IT. Ich výhodami sú skúsenosti s technológiami, ktoré sa aktuálne používajú v praxi a znalosti, ktoré im dáva predpoklady na získanie zamestnania i v budúcnosti v povolaniach, ktoré ešte ani nevznikli. Absolvent sa uplatní v rámci množstva pozícií priamo s IT zameraním alebo len ako jeho efektívny používateľ.

Naši absolventi pracujú ako analytici, vývojári, testeri, programátori mobilných aplikácií, tvorcovia webových stránok a aplikácií, biznis developeri, dizajnéri, návrhári IoT riešení, správcovia databáz, informačných systémov, operačných systémov alebo počítačových sietí. Uplatňujú sa prakticky v každej sfére (súkromnej, verejnej, štátnej) ako doma tak i v zahraničí. Mnohí z nich sa uplatnili i ako projektoví manažéri alebo rozbehli vlastný biznis.

Absolventom bakalárskeho stupňa odporúčame pokračovať v ďalšom štúdiu a zvýšiť si kvalifikáciu v nadväzujúcom magisterskom študijnom programe Aplikovaná informatika na FPV UKF v Nitre so zameraním na data science, vývoj softvéru a modelovanie spolu s ďalším rozširovaním znalostí a zručností v oblastiach bakalárskeho štúdia.

Doposiaľ u nás úspešne vyštudovali stovky absolventov, ktorí disponujú solídnymi znalosťami a zručnosťami umožňujúcimi neustále dopĺňanie vedomostí v súlade s tým, ako sa príslušná oblasť informatiky vyvíja.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu informatiky vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke

Magisterský študijný program

Študijný odbor: Aplikovaná informatika
Forma štúdia: denná / externá
Dĺžka štúdia: 2 roky (denná forma) / 3 roky (externá forma)
Získaný titul: Magister (Mgr.)

Charakteristika študijného programu

Magisterský študijný program Aplikovaná informatika je prirodzeným pokračovaním rovnomenného bakalárskeho programu a pripravuje vysokokvalifikovaných špecialistov s okamžitým uplatnením sa nielen vo všetkých oblastiach IT, ale i v oblastiach vyžadujúcich dátové modelovanie, analýzu dát a pokročilé znalosti z vývoja softvéru.

Na rozdiel od podobných študijných programov na iných univerzitách ponúka náš študijný program široký záber – v rámci magisterského stupňa obsahuje moduly zamerané na analýzu dát, modelovanie, umelú inteligenciu, sieťové a IoT technológie, vývoj a implementáciu webových, distribuovaných i paralelných systémov a to nielen na úrovni jednotlivcov, ale i v tímoch.

Absolvent je schopný začleniť sa do pracovného procesu prakticky okamžite, pretože technológie používané vo výučbe zodpovedajú tým, ktoré sú nasadené v praxi. Bežný absolvent získa nadhľad nad používanými technológiami a je schopný vybrať optimálnu technológiu, navrhnúť a implementovať konkrétne riešenie. Súčasne rozumie zberu údajov, ich predspracovania a výberu analytických metód, dokáže používať moderné modelovacie a analytické nástroje a vysvetliť výstupy dátovej analýzy. Dokáže pracovať samostatne, v tíme, aj ako vedúci tímu.

Súčasťou štúdia je dvojsemestrálny tímový projekt, v rámci ktorého tímy študentov vyvíjajú riešenia, ktoré sú často schopné obstáť i na trhu. Významnou výhodou je možnosť absolvovania dvojtýždňovej praxe buď vo firme, ktorú si študent vyberie, alebo v tej, ktorú mu odporučí škola.

Všetky predmety sú kompletne pokryté e-learningovými kurzami, takže v prípade choroby alebo neprítomnosti študent o nič nepríde. Internet a wi-fi sú dostupné aj vo všetkých priestoroch školy. V rámci študijného plánu sú viaceré predmety voliteľné – študenti si môžu vybrať tie, ktoré ich zaujímajú a tak sa postupne špecializovať na konkrétnu oblasť informatiky. Podľa záujmu si študent vyberá aj tému záverečnej (diplomovej) práce.

Výučbu aj vedenie záverečných prác zabezpečujú skúsení pedagógovia, odborníci z praxe a/alebo vedci, ktorí v informatike realizujú reálny výskum a ich výsledky sú známe doma i vo svete.

Čo učíme v študijnom programe

Študijný program magisterského štúdia informatiky pokrýva viaceré oblasti informatiky tak, aby mal študent po jeho absolvovaní čo najširší rozhľad a dokázal si bez problémov nájsť miesto na pracovnom trhu.
Pri štúdiu kladieme dôraz na praktickú prípravu a potreby pracovného trhu. V špecializovaných laboratóriách učíme:

 • distribuované systémy, informačnú bezpečnosť, gridové a cloudové technológie
 • datamining, webmining a modelovanie ekonomických procesov
 • rozpoznávanie vzorov, neurónové siete, znalostné systémy, kybernetiku a kognitívne systémy
 • princípy softvérového inžinierstva, návrhové vzory a pokročilé webové technológie
 • realizáciu počítačových systémov, inteligentné monitorovacie a riadiace systémy

Našou prioritou je, aby absolvent získané vedomosti a zručnosti dokázal cieľavedome a tvorivo využívať pri riešení širokého spektra súčasných a vzhľadom na rýchlosť vývoja najmä budúcich požiadaviek praxe a pracovného trhu.

Záverečné práce

Úlohou diplomovej práce je preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a tvorivo ich uplatňovať a používať pri riešení konkrétnych problémov. Časť záverečných prác je riešená v spolupráci s podnikateľským sektorom a najlepšie práce sa stávajú súčasťou komerčných riešení.

Tému práce si študent vyberá na základe svojho záujmu alebo z ponuky pracoviska. Pokiaľ je práca zameraná vedecky, študent môže svoje výsledky publikovať vo vedeckých časopisoch a prezentovať na študentských konferenciách.

Príklady tém záverečných prác:

 • Aktuálne trendy vývoja natívnych mobilných aplikácií
 • Objavovanie znalostí z údajov timetrackingovej aplikácie
 • Analýza správanie používateľa vo virtuálnom svete
 • Hodnotenie bezpečnosti cloudových technológií pre ich efektívne využitie v modernej firme
 • Automaticky riadené vozidlo mikrokontrolérom Arduino
 • Automatická klasifikácia chýb strojového prekladu

Uplatnenie absolventov

Absolventi magisterského štúdia aplikovanej informatiky na FPV UKF v Nitre získajú vzdelanie, ktoré im umožní zvládnuť stúpajúce nároky neustále sa rozvíjajúceho sektora IT. Ich výhodami sú skúsenosti s technológiami, ktoré sa aktuálne používajú v praxi a znalosti, ktoré im dáva predpoklady na získanie zamestnania i v budúcnosti v povolaniach, ktoré ešte ani nevznikli. Absolvent sa uplatní v rámci množstva pozícií priamo s IT zameraním alebo len ako jeho efektívny používateľ.

Naši absolventi pracujú ako analytici, vývojári, testeri, programátori mobilných aplikácií, tvorcovia webových stránok a aplikácií, biznis developeri, dizajnéri, návrhári IoT riešení, správcovia databáz, informačných systémov, operačných systémov alebo počítačových sietí. Uplatňujú sa prakticky v každej sfére (súkromnej, verejnej, štátnej) ako doma tak i v zahraničí. Mnohí z nich sa uplatnili i ako projektoví manažéri alebo rozbehli vlastný biznis.

Doposiaľ u nás úspešne vyštudovali stovky absolventov, ktorí disponujú solídnymi znalosťami a zručnosťami umožňujúcimi neustále dopĺňanie vedomostí v súlade s tým, ako sa príslušná oblasť informatiky vyvíja.

Doplňujúce informácie

Doplňujúce informácie o štúdiu informatiky vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke