Katedra informatiky (KI) vznikla odčlenením od Katedry matematiky Pedagogickej fakulty v Nitre v máji 1991. V tom čase katedru personálne tvorili 4 pedagógovia: PhDr. Drlík, Doc. Stoffová, Ing. Turčáni a vedúcim katedry bol ustanovený Doc. Hvorecký (z nich dodnes na KI pôsobí už len prof. Turčáni).

Už v r. 1989 však bolo na PF v Nitre otvorené magisterské učiteľské štúdium Matematika – Výpočtová technika. Absolventi patria k najúspešnejším; viacerí dokončili doktorandské štúdium doma alebo v zahraničí, sú dobrými reprezentantmi našej univerzity, nielen na školských pracoviskách, ale aj v renomovaných počítačových a iných firmách.

Od roku 1991 začala Katedra informatiky pripravovať študentov magisterského učiteľského štúdia aj v aprobáciách s ďalšími predmetmi: fyzika, biológia, chémia, geografia, ekológia a environmentalistika, anglický jazyk, nemecký jazyk, ale aj základy techniky, výtvarná výchova, telesná výchova, pedagogika, psychológia atď.

V roku 1997 získala Katedra informatiky akreditáciu pre vyučovanie bakalárskeho jednoodborového štúdia Aplikovaná informatika v dennej aj externej forme. Prví absolventi s titulom Bc. skončili v roku 2000. V roku 1997 sa KI stala tiež školiacim pracoviskom doktorandského štúdia (PhD.) v odbore Teória vyučovania informatiky s celoslovenskou pôsobnosťou. Akreditačné práva stratila KI na uvedené doktorandské štúdium v roku 2007. Počas aktívného obdobia vedeckej prípravy v odbore Teória vyučovania informatiky ukončilo štúdium desiatky absolventov, ktorí pracujú v oblasti vzdelávania na všetkých úrovniach škôl v SR, ako aj v ČR. KI v roku 2009 získala práva pre štúdium druhého stupňa v štúdijnom programe Aplikovaná informatika.

Vedúci katedry

RNDr. Ján Skalka, PhD. 2018 +
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. 2002 – 2017
doc. PhDr. Petr Drlík, CSc. 1993 – 2002
prof. RNDr. Jozef Hvorecký, CSc.CSc. 1991 – 1993