Magisterský študijný program Aplikovaná informatika je prirodzeným pokračovaním rovnomenného bakalárskeho programu a pripravuje vysokokvalifikovaných špecialistov s okamžitým uplatnením sa nielen vo všetkých oblastiach IT, ale i v oblastiach vyžadujúcich dátové modelovanie, analýzu dát a pokročilé znalosti z vývoja softvéru.

Na rozdiel od podobných študijných programov na iných univerzitách ponúka náš študijný program široký záber – v rámci magisterského stupňa obsahuje moduly zamerané na analýzu dát, modelovanie, umelú inteligenciu, sieťové a IoT technológie, vývoj a implementáciu webových, distribuovaných i paralelných systémov a to nielen na úrovni jednotlivcov, ale i v tímoch.

Absolvent je schopný začleniť sa do pracovného procesu prakticky okamžite, pretože technológie používané vo výučbe zodpovedajú tým, ktoré sú nasadené v praxi. Bežný absolvent získa nadhľad nad používanými technológiami a je schopný vybrať optimálnu technológiu, navrhnúť a implementovať konkrétne riešenie. Súčasne rozumie zberu údajov, ich predspracovania a výberu analytických metód, dokáže používať moderné modelovacie a analytické nástroje a vysvetliť výstupy dátovej analýzy. Dokáže pracovať samostatne, v tíme, aj ako vedúci tímu.

Súčasťou štúdia je dvojsemestrálny tímový projekt, v rámci ktorého tímy študentov vyvíjajú riešenia, ktoré sú často schopné obstáť i na trhu. Významnou výhodou je možnosť absolvovania dvojtýždňovej praxe buď vo firme, ktorú si študent vyberie, alebo v tej, ktorú mu odporučí škola.

Všetky predmety sú kompletne pokryté e-learningovými kurzami, takže v prípade choroby alebo neprítomnosti študent o nič nepríde. Internet a wi-fi sú dostupné aj vo všetkých priestoroch školy. V rámci študijného plánu sú viaceré predmety voliteľné – študenti si môžu vybrať tie, ktoré ich zaujímajú a tak sa postupne špecializovať na konkrétnu oblasť informatiky. Podľa záujmu si študent vyberá aj tému záverečnej (diplomovej) práce.

Výučbu aj vedenie záverečných prác zabezpečujú skúsení pedagógovia, odborníci z praxe a/alebo vedci, ktorí v informatike realizujú reálny výskum a ich výsledky sú známe doma i vo svete.

Študijný program magisterského štúdia informatiky pokrýva viaceré oblasti informatiky tak, aby mal študent po jeho absolvovaní čo najširší rozhľad a dokázal si bez problémov nájsť miesto na pracovnom trhu.
Pri štúdiu kladieme dôraz na praktickú prípravu a potreby pracovného trhu. V špecializovaných laboratóriách učíme:

 • distribuované systémy, informačnú bezpečnosť, gridové a cloudové technológie
 • datamining, webmining a modelovanie ekonomických procesov
 • rozpoznávanie vzorov, neurónové siete, znalostné systémy, kybernetiku a kognitívne systémy
 • princípy softvérového inžinierstva, návrhové vzory a pokročilé webové technológie
 • realizáciu počítačových systémov, inteligentné monitorovacie a riadiace systémy

Našou prioritou je, aby absolvent získané vedomosti a zručnosti dokázal cieľavedome a tvorivo využívať pri riešení širokého spektra súčasných a vzhľadom na rýchlosť vývoja najmä budúcich požiadaviek praxe a pracovného trhu.

Úlohou diplomovej práce je preukázať schopnosť samostatne získavať teoretické a praktické poznatky a tvorivo ich uplatňovať a používať pri riešení konkrétnych problémov. Časť záverečných prác je riešená v spolupráci s podnikateľským sektorom a najlepšie práce sa stávajú súčasťou komerčných riešení.

Tému práce si študent vyberá na základe svojho záujmu alebo z ponuky pracoviska. Pokiaľ je práca zameraná vedecky, študent môže svoje výsledky publikovať vo vedeckých časopisoch a prezentovať na študentských konferenciách.

Príklady tém záverečných prác:

 • Aktuálne trendy vývoja natívnych mobilných aplikácií
 • Objavovanie znalostí z údajov timetrackingovej aplikácie
 • Analýza správanie používateľa vo virtuálnom svete
 • Hodnotenie bezpečnosti cloudových technológií pre ich efektívne využitie v modernej firme
 • Automaticky riadené vozidlo mikrokontrolérom Arduino
 • Automatická klasifikácia chýb strojového prekladu

Absolventi magisterského štúdia aplikovanej informatiky na FPV UKF v Nitre získajú vzdelanie, ktoré im umožní zvládnuť stúpajúce nároky neustále sa rozvíjajúceho sektora IT. Ich výhodami sú skúsenosti s technológiami, ktoré sa aktuálne používajú v praxi a znalosti, ktoré im dáva predpoklady na získanie zamestnania i v budúcnosti v povolaniach, ktoré ešte ani nevznikli. Absolvent sa uplatní v rámci množstva pozícií priamo s IT zameraním alebo len ako jeho efektívny používateľ.

Naši absolventi pracujú ako analytici, vývojári, testeri, programátori mobilných aplikácií, tvorcovia webových stránok a aplikácií, biznis developeri, dizajnéri, návrhári IoT riešení, správcovia databáz, informačných systémov, operačných systémov alebo počítačových sietí. Uplatňujú sa prakticky v každej sfére (súkromnej, verejnej, štátnej) ako doma tak i v zahraničí. Mnohí z nich sa uplatnili i ako projektoví manažéri alebo rozbehli vlastný biznis.

Doposiaľ u nás úspešne vyštudovali stovky absolventov, ktorí disponujú solídnymi znalosťami a zručnosťami umožňujúcimi neustále dopĺňanie vedomostí v súlade s tým, ako sa príslušná oblasť informatiky vyvíja.

Doplňujúce informácie o štúdiu informatiky vrátane študijných plánov sú na osobitnej stránke:

Poď študovať informatiku