Akademický rok sa riadi jeho presne stanoveným harmonogramom:

Harmonogram akademického roka

Pripojenie k Internetu je študentom a zamestnancom fakulty k dispozícii zdarma vo všetkých objektoch univerzity na základe univerzálnych prihlasovacích údajov.

Študenti sa na univerzite prihlasujú do bezdrôtovej sieti UKF prostredníctvom siete UKFstudenti.

Sieť UKFwifi slúži zamestnancom a doktorandom univerzity.

Prostredníctvom siete eduroam sa môžu študenti a zamestnanci pripájať k Internetu aj v iných inštitúciách po celom svete. Jediným predpokladom je, že tieto inštitúcie sú zapojené do siete eduroam.

Rovnako naša univerzita poskytuje pripojenie prostredníctvom siete eduroam aj pre návštevníkov z iných inštitúcií.

Viac informácií

Študent sa prihlasuje na záverečnú prácu (bakalársku/diplomovú) prostredníctvom AIS. Záverečnú prácu si môže študent vybrať zo zoznamu zverejnených záverečných prác v AIS alebo po osobnej konzultácii s budúcim školiteľom.

Na záverečnú prácu sa študent prihlasuje:

  • v bakalárskom stupni štúdia v druhom ročníku,
  • v magisterskom stupni štúdia v prvom ročníku.

Fakulta priznáva študentom prospechové a mimoriadne štipendiá v zmysle Štipendijného poriadku UKF v Nitre.

Sociálne štipendiá sú študentom priznávané prostredníctvom Oddelenia štipendií Rektorátu UKF v Nitre.

Ďalšie informácie
Pridelené štipendiá

Študent je povinný uskutočniť zápis predmetov štúdia vytvorením zápisného listu v Akademickom informačnom systéme v termínoch stanovených harmonogramom štúdia. Zápisom si študent určuje, akú časť povinností, predpísaných študijným programom, absolvuje v danom semestri.
Fakulta organizuje aj predzápis predmetov na nasledujúci semester. Študent, ktorý si predzápisom zvolí daný predmet, má prednostné právo jeho absolvovania v prípade, ak sa z kapacitných dôvodov obmedzuje počet študentov zapísaných na daný predmet. Výnimku tvoria študenti končiacich ročníkov, ktorí sú pri zápise predmetov automaticky uprednostňovaní.
Pri zapisovaní predmetov sa v prípade potreby študenti ďalej uprednostňujú v tomto poradí:

študenti, pre ktorých je predmet povinný, pričom prednosť má študent s väčším počtom absolvovaných kreditov,
študenti iných vysokých škôl, ktorým absolvovanie predmetu ukladá zmluva o štúdiu,
študenti, ktorí si predmet zapísali ako povinne voliteľný alebo výberový,
študenti z iných fakúlt univerzity, pre ktorých je predmet povinne voliteľný,
študenti z iných fakúlt univerzity, ktorí si predmet zapisujú ako výberový,
študenti iných vysokých škôl.

Zamietnuť študentovi zapísanie si niektorého z povinne voliteľných predmetov, vyučovaných na fakulte, je možné:

z dôvodu neabsolvovania podmieňujúcich predmetov, ak je táto nadväznosť stanovená
z kapacitných dôvodov.

Preukaz študenta Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre je doklad, ktorým univerzita potvrdzuje jeho právne postavenie, ktoré ho oprávňuje využívať práva a výhody študenta vyplývajúce zo zákonov, vnútorných predpisov UKF a z dohôd s inými právnickými osobami. Preukaz študenta vydáva UKF študentovi pri zápise do registra študentov (zápise na štúdium). UKF vydáva preukazy študenta vo forme medzinárodného preukazu študenta (International Student Identity Card – ISIC), ktorý je jediným celosvetovo uznávaným dokladom študenta denného štúdia pod záštitou UNESCO. Preukaz študenta je vyhotovený ako čipová elektronická karta a slúži na prístup do objektov univerzity, na stravovanie, ako preukaz v univerzitnej knižnici ako aj pri ďalších elektronických systémoch využívaných na univerzite.

Viac informácií: https://www.ukf.sk/organizacia-studia/preukaz-studenta/zakladny-popis

Organizácia vysokoškolského štúdia je na Fakulte prírodných vied založená na kreditovom systéme.
Kreditový systém štúdia využíva zhromažďovanie a prenos kreditov. Študentom umožňuje aktívne sa podieľať na tvorbe svojho učebného plánu. Študent má možnosť vytvoriť si popri povinnom rámci štúdia v rámci študijného programu vlastný študijný plán, vyberať si predmety štúdia podľa svojho záujmu z ponuky vlastnej katedry, fakulty i ostatných fakúlt a to aj z ponuky iných vysokých škôl.

Kredity sú číselné hodnoty priradené k predmetom študijného programu, vyjadrujúce množstvo práce potrebnej na nadobudnutie predpísaných výsledkov vzdelávania.

Štandardná záťaž študenta za celý akademický rok v dennej forme štúdia je vyjadrená počtom 60 kreditov, za semester 30 kreditov.

Denná forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 1500 až 1800 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti.

Zápisom predmetov štúdia vytvorením zápisného listu v Akademickom informačnom systéme si študent určuje, akú časť povinností, predpísaných študijným programom, absolvuje v danom semestri.
V priebehu semestra môžu učitelia vykonávať priebežnú kontrolu štúdia písomnými prácami, testami, zadaním samostatných úloh, semestrálnymi prácami a pod. V prípade testu je vyučujúci povinný na vyžiadanie študentovi poskytnúť test k nahliadnutiu. V súlade s informačným listom predmetu môžu byť výsledky týchto kontrol podkladom k absolvovaniu predmetu a udeleniu kreditov.
Predmety absolvované na inej vysokej škole na Slovensku alebo v zahraničí sa študentovi uznávajú na základe výpisu výsledkov štúdia, ktorý vyhotoví študentovi prijímajúca vysoká škola alebo fakulta na záver jeho pobytu. Výpis sa stáva súčasťou osobnej študijnej dokumentácie študenta.
Centrálnu evidenciu o študijných výsledkoch študentov fakulty vedie a jej správnosť kontroluje Študijné oddelenie.

Vyučujúcich je možné osobne kontaktovať v čase ich konzultačných hodín.

Vyučujúcich je možné kontaktovať osobne v čase ich konzultačných hodín alebo prostredníctvom elektronickej pošty na ich mailové adresy.

Zápisom na štúdium prijatý uchádzač, alebo študent záväzne deklaruje záujem o štúdium na Fakulte prírodných vied.

Termíny, miesto a čas zápisov na štúdium a zápisov predmetov, ako aj potvrdzovania tlačív, sú uvedené v harmonograme príslušného akademického roka, v AIS a študenti sú informovaní aj prostredníctvom štandardnej e-mailovej komunikácie a oznamoch na úradnej tabuli.

Zápis do prvého roka štúdia musí uchádzač vo všetkých stupňoch štúdia realizovať osobne, v riadnom alebo náhradnom termíne.

Podmienkou zápisu na bakalárske štúdium je predloženie overenej kópie vysvedčenia z posledného 4. ročníka štúdia na strednej škole a overenej kópie maturitného vysvedčenia. Podmienkou zápisu na magisterské štúdium je predloženie overenej fotokópie diplomu o ukončení prvého stupňa vysokoškolského štúdia a kópie dodatku k diplomu.

Do ďalších rokov štúdia sa študent musí zapísať elektronicky.

Po vykonaní elektronického zápisu v AIS si študent vytlačí zápisný list a čestné prehlásenie, obe tlačivá podpíše a bezodkladne zašle poštou na Študijné oddelenie FPV.

Študijné oddelenie potvrdí elektronický zápis v AIS len študentom, ktorí poslali požadované tlačivá poštou a splnili podmienky postupu do ďaľšieho ročníka.

V deň potvrdzovania tlačív si študent so sebou prinesie potvrdenie o návšteve školy (vygeneruje z AIS), potvrdenie na rodinné prídavky, prípadne ďalšie potvrdenia, ktoré mu referentka Študijného oddelenia FPV na mieste potvrdí.

Mimoriadne – v odôvodnenom prípade môže dekan fakulty povoliť študentovi alternatívu zápisu na štúdium, tzv. „zápis v zastúpení“. Študenta môže na štúdium zapísať poverená osoba pri splnení nasledovných podmienok:

študent podá vlastnoručne podpísanú žiadosť o zápis v zastúpení,
študent má splnené všetky študijné povinnosti predpísané študijným plánom a študijným poriadkom v deň podania žiadosti o zápis v zastúpení.

Imatrikulácia je oficiálnym privítaním študentov 1. ročníka na univerzite.

Slávnostný imatrikulačný ceremoniál sa koná v aule univerzity za prítomnosti vedenia fakulty, vedenia univerzity, vedúcich pracovísk, študijných poradcov a študentov prvého ročníka.

Imatrikuláciou, sľubom a prevzatím imatrikulačného listu sa študenti stávajú riadnymi študentmi Fakulty prírodných vied.

Imatrikulácia je súčasne podmienkou získania imatrikulačného listu – potvrdenia o imatrikulácii, ktoré je potrebné pre zahraničné študijné mobility a iné pracovné aktivity.

Na pomoc študentom v 1. roku štúdia sú na Katedre informatiky menovaní študijní poradcovia, ktorých úlohou je pomáhať študentom pri administratívnych a iných študijných povinnostiach, ako aj pri riešení rôznych problémov.

Zoznam tutoriálnych učiteľov: https://new.ki.fpv.ukf.sk/tutorialni-ucitelia/

Študenti si môžu zakúpiť stravu v Univerzitnej jedálni, ktorá poskytuje stravovacie služby študentom, zamestnancom a iným záujemcom.
Univerzitná jedáleň poskytuje svoje služby v jedálni Študentského domova Zobor a študentského domova Nitra vrátane výdaja minútok. Okrem toho zabezpečuje rozvoz obedov študentom a zamestnancom univerzity do výdajní jedál v objektoch univerzity na Tr. A. Hlinku 1, Štefánikovej 67, Kraskovej 1 a Nábreží Mládeže 91.
Stravu si študenti a zamestnanci môžu objednať prostredníctvom internetového Stravovacieho systému alebo pomocou objednávacích stravovacích konzol, ktoré sa nachádzajú v budovách univerzity.

Študentom, zamestnancom ako aj iným spotrebiteľom je k dispozícii 6 bufetov. Bufety v Študentskom domove Zobor a Študentskom domove Nitra pracujú v dvojsmennej prevádzke,

Ďalšie informácie

Univerzitná knižnica Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre poskytuje študentom univerzity všestranné knižnično-informačné služby. Univerzitná knižnica sídli v areáli UKF Zobor na Drážovskej ceste.

Univerzitná knižnica

Študenti Fakulty prírodných vied môžu získať ubytovanie v dvoch ubytovacích zariadeniach Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre – Študentskom domove Nitra na Slančíkovej 1 a Študentskom domove Zobor na Drážovskej 2, prípadne v zmluvných ubytovacích zariadeniach univerzity.

Ďalšie informácie

Akademický informačný systém (AIS) slúži pre študenta na prihlasovanie sa na predmety, prihlasovanie sa na skúšky, prezeranie si získaných hodnotení, odovzdanie záverečnej práce, prezretie si posudkov záverečnej práce a ďalšie činnosti spojené so štúdiom.

Prihlasovacie meno: číslo ISICu
Heslo: rodné číslo bez lomky

Všetky študijné materiály majú študenti k dispozícii v elektronickej podobe vo vzdelávacom portáli EDU.

Prihlasovacie meno: číslo ISICu
Heslo: rodné číslo bez lomky