Vážená akademická obec s radosťou si Vám dovoľujeme oznámiť, že výstup z medzinárodnej konferencie DiVAI 2016, „Zborník vedeckých článkov“, ktorá sa uskutočnila 2.-4. mája 2016 v Štúrove pod organizačným vedením Katedry informatiky FPV UKF v Nitre a Katedry informatiky PřF UHK v Hradci Králové, bol dňa 1.12.2016 indexovaný vo svetovej databáze vedeckých publikácií WoS  Thomson Reuters.

Tento medzinárodný úspech posúva informatické vzdelávanie na uvedených akademických pracoviskách na medzinárodne porovnateľnú úroveň. Komunita informatikov dokázala počas jednotlivých ročníkov konferencie, ktorú sme nazvali skratkou DIVAI, čo znamená Dištančné vzdelávanie v aplikovanej informatike, že podpora výučby prostredníctvom nástrojov  Internetu má svoje opodstatnenie a stále miesto pre vzdelávanie študujúcich hlavne dištančnou formou. Katedry informatiky na Slovensku a v Čechách začali používať tieto nástroje a vytvárali výučbové prostredia pre svoju činnosť. V súčasnosti už konferencia svojim obsahom pokrýva vedecké témy ako Web Based Learning, Modeling of Education Activities, E-testing, Web Data Mining, Personalized and Adaptive E-learning a pod.

Konferencie sa pravidelne zúčastňujú výskumníci a pedagógovia z okolitých štátov hlavne ČR, Poľska, Slovinska, Litvy, Lotyšska, Maďarska ale aj zo Srbska, Ukrajiny, Ruska, USA, Veľkej Británie, Tunisu, Brazílie, Rakúska a ďalších štátov.

Od 9. ročníka (t.j. posledné tri ročníky konferencie)sú články konferencie indexované v databáze WoS Tomson Reuters. Zborníky z posledných dvoch ročníkov sú vydané renomovaným nakladateľstvom Wolters Kluwer.

Touto formou sa chceme poďakovať všetkým členom programového výboru, ako aj členom organizačného výboru za ich ochotu a ústretovosť pri príprave , priebehu konferencie DIVAI 2016 a pri editácii výstupnej publikácie indexovanej vo WoS databáze Tomson Reuters.

prof. Milan Turčáni – predseda programového výboru konferencie

Viac informácií o konferencii nájdete na adrese: http://conferences.ukf.sk/index.php/divai/divai2016/