ASIS

Aktivita zúčastených je obsahovo zameraná na problematiku adaptívnych sietí, do ktorej spadajú nasledovné oblasti:

 • neurónové siete,
 • evolučné algoritmy,
 • fuzzy logika (rozhodovanie za neurčitosti),
 • modelovanie činnosti používateľa v prostredí všeobecného informačného systému,
 • procesné modelovanie (Petriho siete ako formalizácia zápisu procesov),
 • systémy na podporu rozhodovania (expertné systémy, viackriteriálne rozhodovanie),
 • adaptívne systémy,
 • komunikácia a výmena údajov medzi heterogénnymi systémami.

V odbornej oblasti ide o riešenie nasledovných tém:

 • definovanie možností a parametrov komunikácie používateľa so systémom na úrovni sémantiky,
 • využitie evolučných algoritmov a fuzzy logiky pri modelovaní správania používateľa,
 • abstrakcia modelu používateľa, popis používateľa a jeho správania formálnymi nástrojmi,
 • abstrakcia modelu informačného systému a jeho popis formálnymi nástrojmi,
 • princípy rozhodovania systémov pri komunikácii s používateľom,
 • adaptívnosť a podpora rozhodovania, adaptívna navigácia na Internete,
 • metodika návrhu informačného systému, schopného adaptovať sa na používateľa,
 • miesto autonómneho agenta v adaptívnom informačnom systéme,
 • definícia modelov a tvorba protokolov pre výmenu informácií medzi adaptívnym adaptujúcim sa systémom.