Poskytovateľ finančných prostriedkov:
Agentúra Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ
Operačný program Vzdelávanie
Opatrenie 1.2  Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Žiadateľ:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied

Zodpovedný riešiteľ:
prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc.

Administrátor projektu:
doc. PaedDr. Soňa Čeretková, PhD.

Koordinátor projektu za Katedru informatiky:
prof. Ing. Milan Turčáni, CSc.
Riešitelia projektu za Katedru informatiky:
Zoltán Balogh, Mária Burianová, Martin Cápay, Martin Drlík, Jozef Kapusta, Gabriela Lovászová, Martin Magdin, Miroslava Mesárošová, Michal Munk, Viera Palmárová, Ján Skalka, Peter Švec, Júlia Tomanová, Milan Turčáni

Doba riešenia:
5/2010 – 4/2013

Ciele a výsledky projektu:
Inovácia vzdelávania na FPV UKF v Nitre, prispôsobenie vzdelávania cieľových skupín potrebám vedomostnej spoločnosti zvyšovaním kvality vzdelávania a rozvíjaním kompetencii ľudských zdrojov.